Regulamin uczestnictwa w kursach

Akademia marzen 1024x441 - Regulamin uczestnictwa w kursach

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach organizowanych przez Akademię Marzeń Katarzyna Mirecka oraz podmioty z nią powiązane. Naszym nadrzędnym celem jest przekazanie Uczestnikom jak najlepszej wiedzy w odpowiednich warunkach. Należy jednak pamiętać, że kursy grupowe łączą się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić wszystkim odpowiednie warunki do nauki oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa w kursach dla dzieci i młodzieży.

 1. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości zmiany dnia lub godziny zajęć bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem lub dyrekcją.
 2. Nieobecność na zajęciach bez wcześniejszego (min. 1 godzina) powiadomienia nauczyciela lub dyrekcji skutkuje naliczeniem opłaty za lekcję, tak jakby się ona odbyła. Dotyczy to także zajęć indywidualnych, odbywających się w domu ucznia.
 3. Odrabianie zajęć w przypadku choroby lub innej losowej sytuacji jest możliwe w sytuacji gdy Szkoła lub nauczyciel dysponuje wolnymi miejscami w innym dniu/ o innej godzinie.
 4. Opłata za lekcje powinna zostać uregulowana zgodnie z warunkami umowy.
 5. Po zakończonym okresie kształcenia (np. 1 semestr) Rodzic otrzymuje raport o postępach ucznia w nauce, w formie mailowej.
 6. Wszelkie zmiany i wątpliwości prosimy wyjaśniać z dyrekcją pod adresem mailowym lub numerem telefonu odpowiednim dla danego oddziału.
 7. Uczestnik kursu zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry.
 8. Podczas trwania kursu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających).
 9. Uczestnikom kursu zabrania się stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek, używania niecenzuralnych słów, wprowadzania na teren oddziału osób postronnych oraz samowolnego oddalania się z terenu oddziału.
 10. Osoby niepełnoletnie powinny być przyprowadzane na kursy i odbierane po zakończeniu zajęć przez opiekuna prawnego lub osobę przez niego wyznaczoną na wyłączną odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 11. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej Uczestnika kursu po zajęciach, prowadzący kurs, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo osoby niepełnoletniej, ma prawo zweryfikować tożsamość odbierającego.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt RTV, telefony komórkowe i rzeczy wartościowe Uczestników.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i powstrzymania się od aktów wandalizmu i agresji na terenie oddziału. Rodzice lub opiekunowie Uczestnika ponoszą pełną odpowiedzialność materialną oraz cywilną za szkody wyrządzone przez niego podczas kursu na podstawie protokołu szkody sporządzonego przy udziale prowadzącego kurs w chwili i miejscu jej powstania.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie oddziału.
 15. Za nie przestrzeganie poleceń kadry, a w szczególności za podejmowanie działań mogących zagrażać zdrowiu lub życiu własnemu lub innych Uczestnik może: otrzymać upomnienie, karę lub zostać usunięty z kursu.
 16. Usunięcie z kursu odbywa się w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie przysługują prawa roszczenia finansów za nie wykorzystane świadczenia.
 17. Akceptując niniejszy Regulamin rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na publikację wizerunku Uczestnika wypoczynku, w postaci zdjęć lub innych przekazów multimedialnych, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora: Akademia Marzeń Katarzyna Mirecka: www.akademiamarzen.pl oraz na stronach powiązanych, związanych z działalnością Organizatora.
 18. Regulamin może być uzupełniany na bieżąco przez kierownictwo oddziału, a także przez osoby prowadzące grupy, gdy będzie tego wymagało bezpieczeństwo uczestników.